Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

Istentiszteletek

Szo
23
Már
2024

15:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche
Vas
24
Már
2024

11:00 40217 Düsseldorf
Florastr. 55/b
Gemeindehaus Friedenskirche
Vas
24
Már
2024

15:30 33602 Bielefeld
Güsenstr. 16-18
Ev.-Ref. Gemeindehaus

Hírlevélre felíratkozni

Hírek / Rendezvények

A cookie-k hozzájárulása alapján a tartalom nem elérhető

Brigitta Zelenka: Siculicidium

Foto: magyarjelen.hu

260 éve történt...

Siculicidium
Madéfalvi veszedelem

Akad-e szív, székely-magyar,
amelyet e név hallatán
ne borzasztana a végzet
azon a rémes éjszakán?

Csíkban, a Hargita alján,
ott, ahol az Olt is szalad,
rettenetet szült az az éj
a Csomortány vára alatt.
Buckow tábornokot küldé
a császárné őfelsége,
szervezné a székelységet
védelmi határőrségbe.
De a székely büszke nemzet
- szabadság az ősi jussa,
nem a labanc fegyver, gúnya -
a parancsot megtagadja.
Fenn a Szalonka völgyébe
gyülekeznek atyafiak
jogtiprásról tanácskozni,
háromszéki- és csíkiak.
Kérvényt szerkeszt a népgyűlés
- hivatkozva régi rendre -
erőszakos toborzásnak
a tábornok végét vesse.
Madéfalván a küldöttség
béke-fehér lobogóval
megtárgyalná jogaikat
békességgel, jó szándékkal.
Ám sötét éj árnya alatt
a labancok, csellel élve,
bekerítették a falut
amíg álmodott a béke.
Megremeg a fehér zászló
eldördülő ágyúszóra,
piros vér fest irtózatot
Fergeteg haván a hóra.
Felriad a falu népe
iszonyatos ébredéssel,
s elkezdődik a székely vész
szent Bertalan éjjelével.
Égő házak rém-lángjánál
öldököl a dühös sereg,
rémült döbbenettel várnak
zsoltárt zúgva védtelenek.
Mások futnak, merre látnak
sortűz mellen vágja őket,
meghal gondolat, értelem:
ösztön űz menekülőket.
Tombol az őrület, téboly
lángol, ömlik, fröcsög a vér,
Carato, a hóhér ordít,
fegyver zuhog, kard húsba ér.
Elretten a felkelő nap
ekkora borzalom láttán:
bíbor a hó és halottak,
sebesültek hegyén-hátán,
jajtól zengő erdő, mező,
jeges Oltba belefúlók,
sebesülten elbujdosó
vérgöncökbe odafagyók.

Fagy van.
Zord táj.
És síri csend.
Tündérországból: temető.
Kárpátok fölé a balsors
gyászos ég-köpenyeget sző.

Nem nyugodhat a császárné,
tobzódik a zsarnok önkény:
vérbíróság-pallos alatt
diktumot mond ki a törvény.
Búbánattal a szívekben
elindul a székely csapat,
- vándorbotot ad a szükség -
szülőföldjén nem maradhat.
Bukovina új hazájuk,
öt falu lesz az otthonuk,
itt megállok, de nincs vége,
csak szünetel golgotájuk.

Örökségül kőbe véste
a gyászbetűs történelem:
így esett a szégyenletes
madéfalvi veszedelem.

Az emlékhely előtt, vándor,
ha egyszer arra visz utad,
hol igazság pihen némán
vértanúk Vészhalma alatt,
nézz Istenhez, repíts hitet
Kárpátok fölé az égre:
fújjanak bár hitvány szelek,
kavarjon vihart vad idő,
mi maradunk mindörökre!

Mária Terézia szándéka, hogy határőrségbe kényszerítse a székelységet, ellenállást váltott ki. Ennek következményeként, 1764. január 7-re virradó éjjelen, az osztrák hadsereg egy egész falu békés lakóit lemészárolta.

Gyülekezeti nap 2021!2021. június 26-án 11 órától keresztelövel és konfirmációval összekötött úrvacsorai istentiszteletet tartunk, részletek a Hírek menüpont alatt.Istentisztelet 2021-05-30

Hírek
A Jelentkezési ív itt található.

Istentiszteletek

Szo
23
Már
2024

15:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche
Vas
24
Már
2024

11:00 40217 Düsseldorf
Florastr. 55/b
Gemeindehaus Friedenskirche
Vas
24
Már
2024

15:30 33602 Bielefeld
Güsenstr. 16-18
Ev.-Ref. Gemeindehaus
Pén
29
Már
2024

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche

Bemutatkozás

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában

A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.

Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A lelkészek 2011. augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet alkalmazottjaként dolgoztak. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai egyházkerületek közösen biztosították.

2011. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta nagytiszteletű asszony személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés nélküli, tiszteletbeli munkában elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.

Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.

A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban, Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával, 2011. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.

A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD, valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült, tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül anyagi támogatást kapunk, melyből - az egyháztagok adományaival együttesen - legszükségesebb kiadásainkat tudjuk fedezni.

A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők ellátásához - mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb. - elengedhetetlenül szükség van.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 7 prédikáló állomással, úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 210 aktív taggal rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 10-30 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.

Örvendetes a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot, beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - felkeres és hozzánk csatlakozik.

Gyülekezetünk jövője ismét bizonytalan lett, mivel a 2013-tól kapott támogatást az EKD Zsinata 2022-től fokozatosan, -évente 25 %-kal csökkentve- megvonta. Így 2025-től már nem kapunk semmilyen külső támogatást.

Új anyagi forrásokat keresve beadtunk két pályázatot a Bethlen Gábor alapítványhoz a Gondoskodó Nemzet Program keretén belül: az egyiket a külhoni szervezetek működésének támogatására, a másikat a külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatására. Az Isten gondviselő szeretetének köszönhetően mindkét pályázatunk sikeres volt. Az egyikkel a gyülekezeti központunk bérleti díjához 11 havi támogatást nyertünk el, míg a másikkal a 2023 évi gyülekezetépítő programunk egy részéhez kaptunk anyagi támogatását. Köszönet a magyar államnak, mely íly módon is gondot fordít a külhoni magyar szervezetek megmaradására. Hisszük, hogy a Jóisten továbbra sem vonja meg gondoskodó szeretetét és a jövőben is kirendeli mindazt, amire szükségünk van.

Bíztassanak bennünket Péter apostol szavai: "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." 1Pét 5,7 SDG